Промени в ЗАПСП

Настоящите закони имат остра нужда от промяна

Мнениеот gioganotti » 07 юли 2010, 18:48

Бих искал да узная името на екземпляра, внесъл този проект. Едва ли е държавна тайна. Току що си разпечатах въпросният проект и смятам да се консултирам с вещо лице. Едва тогава ще се осмеля да пиша коментар.
Ако не отговарям на писмата Ви, вижте http://6lyokavitza.org/mail
gioganotti
 
Мнения: 36
Регистрация: 03 април 2008, 18:26
Местонахождение: София

Мнениеот SecondShoe » 07 юли 2010, 20:56

Не видях да има особени промени касаещи библиотеките.
Аватар
SecondShoe
 
Мнения: 421
Регистрация: 16 август 2006, 04:55

Мнениеот slacker » 07 юли 2010, 21:17

Предлага се в определени сектори, където носителите на права и ползвателите са особено многобройни, възнагражденията да се събират само от една организация, която след това да се разплаща с останалите в зависимост от обема на представителната им власт.

Задължени да заплащат такива възнаграждения са лицата, които (...) правят копия от отпечатани произведения или части от тях за лично използване от трети лица срещу възнаграждение. Събраните суми ще се събират чрез организации за колективно управление на права, създадени от сдружения, които представляват различните категории правоносители по отношение на правото им на компенсационни възнаграждения.

Предвидени са изменения в отделни текстове на Закона за електронната търговия с цел гарантиране защитата на правата върху интелектуална собственост.

Проектозаконът съдържа също отделни текстове, с които се дава нова, по-прецизна редакция на разпоредби, с които са въведени директиви на Европейския съюз, прецизират се съставите на административни нарушения, завишава се размерът на предвидените глоби и имуществени санкции, въвежда се възможност за налагане на принудителни административни мерки по отношение на нарушителите.

(2) Всеки отказ от правото на компенсационно възнаграждение от страна на носителите на права по ал.1 е недействителен.
(3) Възнаграждението по ал.1, изречение първо се дължи от лицата, които:
(...)
1.правят копия от отпечатани произведения или части от тях за лично използване от трети лица срещу възнаграждение.


Оказва се, че авторите нямат право да се откажат от компенсационните възнаграждения, които се събират от организации за колективно управление на права, които преценяват на кои автори да дадат възнаграждение и колко.

А това не го разбирам:
(5) Солидарно отговорни за заплащането на компенсационните възнаграждения по ал.1 са и всички лица, които по занятие търгуват с информационни носители, записващи или копирни устройства, включително и посредством електронна търговия.


"Големите" ще определят размера на компенсационните възнаграждения:
(8) Видовете информационни носители, записващи и копирни устройства, чието преимуществено предназначение е възпроизвеждане по смисъла на чл. 25, ал. 1, за които се дължи възнаграждение по ал. 1 и размерът на възнаграждението за всеки от тях се определят ежегодно в тарифи на организациите по ал. 11, договорени с отраслови организации на лицата по ал. 3 и 4 с голям дял от съответните продажби, както и лица по ал. 3 и 4 с голям дял от съответните продажби, определени съответно от министъра на културата и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Данъкът "компенсационно възнаграждение" ще зависи от това колко копия е вероятно да възпроизведе даденото устройство:
При договаряне на видовете носители и устройства и на размера на възнагражденията в тарифите се взема предвид капацитетът на запаметяване на носителите, мощността на записващите и копирните устройства, дали устройствата се явяват част от други устройства, които имат самостоятелна функция, в каква степен носителите и устройствата се използват за възпроизвеждане по смисъла на чл. 25, ал. 1, както и вероятния брой и вида печатни копия, възпроизвеждани от съответните копирни устройства.


Има обаче и лимити и отстъпки за "наши хора":
Размерът на възнаграждението не може да бъде по-нисък от 1, на сто и по-висок от 1,5 на сто от доставната стойност съгласно счетоводния стандарт за отчитане на стоково-материалните запаси за съответните празни информационни носители, както и от цената на всяко копие, възпроизведено по репрографски начин. За записващите и копирните устройства размерът на възнаграждението не може да бъде по-нисък от 0,5 на сто и по-висок от 1 на сто от доставната стойност съгласно счетоводния стандарт за отчитане на стоково-материалните запаси за съответните устройства, а за записващите и копирните устройства, вградени в съставни устройства – от средната пазарна цена за самостоятелно устройство със същите характеристики. С тарифите могат да се предвиждат отстъпки за лицата по ал. 3 и 4, техният размер и условията, при които могат да се ползват.


Специално за затворите и библиотеките има изключение:
(13) Компенсационни възнаграждения не се дължат, а в случай, че са били събрани подлежат на връщане, когато:
1. празните информационни носители:
а) са доставени от територията на друга държава-членка или трета страна и върху тях вече е начислено, без да е предвидено възстановяване, компенсационно възнаграждение за възпроизвеждане, аналогично на това по чл. 25, ал. 1 съгласно законодателството на съответната държава – членка или трета страна;
б) са станали предмет на сделка за износ за трети страни или доставка за друга държава-членка на Европейския съюз;
в) са закупени в страната от лице, което е придобило по законен път правото да прави такива записи и е уредило въпроса с авторските и сродните им права, свързани със записа;
г) са закупени от доставчици на аудио-визуални медийни услуги/радиоусглуги, които законно осъществяват своята дейност;
д) са закупени в страната от производители на филми и други аудиовизуални произведения;
е) са закупени в страната от музеи или архивни учреждения, обществени библиотеки, научни или изследователски учреждения;
ж) са били закупени от лечебни, рехабилитационни и социални заведения и места за изтърпяване на наказания.
з) са закупени от юридически лица, чиято дейност не предполага използването им за възпроизвеждане на смисъла по чл.25, ал.1;
и) държавни и общински органи;
2. записващите или копирните устройства:
а) са доставени от територията на друга държава-членка или трета страна и върху тях вече е начислено, без да е предвидено възстановяване, компенсационно възнаграждение за възпроизвеждане, аналогично на това по чл. 25, ал. 1 съгласно законодателството на съответната държава – членка или трета страна;
б) са станали предмет на сделка за износ за трети страни или доставка за друга държава-членка на Европейския съюз;
в) са закупени в страната от лице, което е придобило по законен път правото да прави такива записи и е уредило въпроса с авторските и сродните им права, свързани със записа;
г) са закупени от доставчици на аудио-визуални медийни услуги/радиоусглуги, които законно осъществяват своята дейност;
д) са закупени в страната от производители на филми и други аудиовизуални произведения;
е) са закупени в страната от музеи или архивни учреждения, обществени библиотеки, научни или изследователски учреждения;
ж) са били закупени от лечебни, рехабилитационни и социални заведения и места за изтърпяване на наказания.
з) са закупени от юридически лица, чиято дейност не предполага използването им за възпроизвеждане на смисъла по чл.25, ал.1;
и) държавни и общински органи;


Изключение има за обществените библиотеки, но не и за общодостъпните библиотеки! В текущата версия на закона за авторските права пише:
(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Суми, събрани на основание ал. 1, подлежат на връщане от организациите, които ги събират, в 6-месечен срок от възникване на основанието за това:
1. когато обложените празни звуконосители и видеоносители:
(...)
б) са били закупени от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения;


Ако имате право да ви се връща данъка "компенсационни възнаграждения" (данък събиран от частна организация!) ще трябва да докажете пред частния данъкосъбирач, че имате право да ви се възстановят данъците:
(14) В случаите, когато компенсационни възнаграждения са били събрани и подлежат на връщане, фактите и обстоятелствата, на които се основава правото на връщане, трябва да бъдат доказани от лицата, които го претендират. Исканията, заедно с доказателствата, трябва да бъдат представени на съответните организации по ал. 11 в писмен вид в сроковете по ал. 15. Организациите по ал. 11 разглеждат исканията в едномесечен срок от тяхното получаване. Сумите, подлежащи на връщане, се изплащат от организациите по ал. 11 в срок от един месец след датата на протокола за одобряване на исканията заедно с доказателствата.


Значи това е един вид безплатен кредит. Получават парите и след един месец (или повече) ги връщат (ако желаят).

Производителите на складов и счетоводен софтуер ще имат допълнителна работа:
(16) Лицата по ал. 3 и ал. 4, т.1, 2 и 3 посочват в издадените от тях фактури при продажбата на празни информационни носители, записващи или копирни устройства, начисленото и платено за тях компенсационно възнаграждение, отделно от цената на носителя или устройството.


Възможно е някой да събира възнагражденията на нищо неподозиращи автори, които не са изразили писмено несъгласие, защото не са знаели за това (или не са живи и затова не могат да го направят):
(4) Всяка организация по ал. 1 може да получава и разпределя и между нечленове, получени за тях суми, в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, които управлява, ако това не противоречи на евентуално споразумение по чл. 40б, ал.4 с друга организация, и доколкото някои от нечленовете изрично и писмено не са изразили несъгласие с това, изцяло или за конкретно произведение.


Законът допуска такова нещо и даже изисква да бъде публикувано:
г) списък на автори, за които има разпределени и непотърсени възнаграждения.
slacker
 
Мнения: 62
Регистрация: 15 октомври 2009, 03:24

Граждански протест

Мнениеот Лазар Пендов » 08 юли 2010, 03:06

След всичката тази гавра и отказ на правосъдие призовавам към организиране на законен протест срещу управляващите и ГДБОП. С действията си (този проектозакон) транспортният министър Александър Цветков показа, че и властта "участва в цялата схема" (както би се изразил Явор Колев). Информацията ми идва от сайтът на пиратската партия и Новинар. Странно, че като чета новини пак попадам на дезинформационни данни. Странни съвпадения, а?
Пратих писмо до пиратската партия, тъй като те имат сходни виждания за авторските права и се надявам достатъчно организации, издателства, автори и творци да се включват.
Моля за по-голяма гражданска активност по случая!
Лазар Пендов
 

Мнениеот slacker » 08 юли 2010, 04:24

Включването на партия има опасност да дискредитира идеята.

А може би точно това е целта на някои.

Протестите започнаха отдавна. Стотици хора (а може би даже хиляди) избягват да купуват книги от определени издателства. Разбира се подобен протест не привлича медийно влияние, но удря издателската мафия там, където най-много я боли - по портфейла.
slacker
 
Мнения: 62
Регистрация: 15 октомври 2009, 03:24

Мнениеот Лазар Пендов » 08 юли 2010, 11:33

Не знам защо се смятат партиите за мръсно нещо. Те са просто организации с някакви идеи. Това че недоволстваме от управляващите идва от факта не че са партия, а че правят мизерии (пренагласят законите в нечия полза). Компрометиране на идеята може да има само при бездействие. А некупуването на книги не е достатъчен протест (според мен) особено ако в него участват малко хора. Дори да участват много хора, нищо не пречи на власт имащите да преправят ЗАПСП за пореден път и така да дължиш пари на издателствата без значение дали купуваш от тях (имаше сходни текстове и в тези предложения).
Когато има явни действия от едната страна намирам за несериозни тихите протести от другата страна.

Моля да не бъда разбиран грешно. Не целя да обидя никой с изказванията си. Просто изразявам огромното си безпокойство за законността в България и предлагам по-крайни (но все пак законни) мерки за решаване на проблема.
Лазар Пендов
 

Мнениеот danbi » 08 юли 2010, 13:08

Проблема не е в партиите като такива, а във всеизвестния факт, че в България няма партия, в която не са внедрени и след това са иззелу управлениеот и Ченгета (с главни букви). С тази разновидност на хората е противопоказно да се общува, под каквато и да е форма. Те са проклятието на нашето общество.

Текстовете в този проектозакон са доста абсурдни и убеден съм, че няма да се спазват от "нашите хора" (чети: Ченгетата и техните васали).

По отношение на това, което може да се направи... напълно съм съгласен, че различните Партии и други форми на политическо сдружаване е редно да се намесят и да приложат политически натиск. Но не смятам за етични от тяхна страна опитите да въвлекат гражданите в този процес -- като евентуално ги използват за политически дивидент. Гражданите трябва да участват самостоятелно и независимо в процеса.

Най-ефективния метод за борба с Ченгетата е гластността. Те бягат от гласност като Дявола от тамян. Съдържанието на този проектозакон, какво се готви и тълкуванието на отделните клаузи, както и какво отражение ще имат те над обществото в бъдеще трябва да бъдат максимално разгласени.

Некупуването на книги от конкретни издателства е право на всеки и е нормалния пазарен механизъм, да се покаже на съответния бизнес, че е сгазил лука. Нищо общо няма с политическия натиск. От друга страна, не е лесно, тъй като повечето от "лошите" издателства всъщност са монополисти.

ПП: ех.. а не ми се повдигаше въпроса за Ченгетата :(
danbi
 
Мнения: 45
Регистрация: 17 юни 2010, 17:57
Местонахождение: Варна

Я да разпределим едни пари, шшшшшшшшт

Мнениеот Пиратеску » 08 юли 2010, 17:58

Данби, много си прав за ченгетата, особено в тоя случай :-)
Пиратската партия от зародиш се насочва у правия път от своя пресвети председател, който след като завършил полицейската школа, поработил някоя и друга годинка като полицай, после малко във външното разузнаване и хоп, треснала го музата и станал баш пират :-)
То хубу да нямаме предразсъдъци ама чак пък толкова :-)
Пендов, ти като им разгледа сайта, не ти ли се сториха - лееееееко лицемерни веселяците от псевдо пиратската партия ? То и аз може утре да копирам едни чужди идеи, за които знам че са успешни (на пиратите от швеция), да заява, че ще ги отстоявам и.... ти веднага ще ме заобичаш, нали ? :-)

Не, че искам да те обидя нещо, ама мога само да предвидя като нострадамус какво ще стане със закона - ще бъде "обсъждан", после ще има някоя и друга поправка в проекта, разни новоосъзнати "защитници", ревностно ще отстояват всякакви наши права на думи, докато на практика знаят, че ще се приеме още по-ограничаващ закон от проектирания (щото издателите и те ще проявят претенции, по традиция повече отколкото ще им се угодят и пак ще са уж недоволни)
Заложи на тая комбинация и джакпота ще е твой.

Според мен обаче законът е дори твърде либерален. Забравя се един много важен носител бе хора! Човешкият мозък. Трябва и той да се облага с данък 5%. По възможност още при раждането. Че то ползването му така, нанася многомилардни загуби на държавният бюджет. Не може така. А да не говорим, че някои имат мозъци с по-голям капацитет. Те на практика са една жива, незаконна, пиратска библиотека!

Престъпления с милиони съучастници стават тук, а вие моля ти са, искате да се ловят некви корупции и мафии. ААА не може така.
Пиратеску
 

Re: Я да разпределим едни пари, шшшшшшшшт

Мнениеот slacker » 08 юли 2010, 21:34

Пиратеску написа:Пиратската партия от зародиш се насочва у правия път от своя пресвети председател, който след като завършил полицейската школа, поработил някоя и друга годинка като полицай, после малко във външното разузнаване и хоп, треснала го музата и станал баш пират :-)


В книгата 451 градуса по Фаренхайт пише за едно ченге-пожарникар, което вместо да гаси пожари се занимава с изгаряне на книги. В един момент обаче (когато го накараха да изгори собствените си книги и собствената си къща) му просветна, че през цялото време не е горил каквото трябва и насочи огнепръскачката към началника си :twisted:
slacker
 
Мнения: 62
Регистрация: 15 октомври 2009, 03:24

Re: Граждански протест

Мнениеот Шаркан » 09 юли 2010, 13:07

Лазар Пендов написа:След всичката тази гавра и отказ на правосъдие призовавам към организиране на законен протест срещу управляващите и ГДБОП.
от протести полза няма.
Нужни са действия, саморганизация и игнориране на идиотизма: http://sharkannht.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
Не знам защо се смятат партиите за мръсно нещо
защото опитът го показва: партиите са организации, които се занимават с политика. Политиката е бизнес, в който инструмент е властта.
Партията има активисти, които имат определени интереси. Когато партията идва на власт, тя започва да реализира апетитите на своите членове (не дори на електората си) според техните групови интереси. И щом постигне целите си (реалните, не пропагандираните)... какво става?

по темата: има ли кой да преведе от юридически на човешки смисъла на тези промени? Щото оставам с впечатлението, че поне авторите сме прецакани. Бъркам ли?
Аватар
Шаркан
 
Мнения: 206
Регистрация: 05 юли 2010, 10:43
Местонахождение: Свогенско

Re: Граждански протест

Мнениеот slacker » 09 юли 2010, 13:26

Шаркан написа:по темата: има ли кой да преведе от юридически на човешки смисъла на тези промени? Щото оставам с впечатлението, че поне авторите сме прецакани. Бъркам ли?


Ако влязат в сила ще трябва да пишеш до всички организации за колективно управление на права "изрично и писмено изразено несъгласие" да ти управляват правата. Иначе, ако няма несъгласие имат право да ти пазят правата (?) и даже да събират пари (!!!) за твоите произведения и да ги разпределят без твоето съгласие (!!!%&#^$&@):
(4) Всяка организация по ал. 1 може да получава и разпределя и между нечленове, получени за тях суми, в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, които управлява, ако това не противоречи на евентуално споразумение по чл. 40б, ал.4 с друга организация, и доколкото някои от нечленовете изрично и писмено не са изразили несъгласие с това, изцяло или за конкретно произведение.


Разбира се може и да не съм разбрал правилно...

Освен това ще бъде законно да има само една организация за колективно управление на права, която ще разпределя събраните пари на по-малките такива организации и след като всички организации за управление на права си удържат съответните суми за администрация ще платят някакви пари на някои автори (по преценка на същите тези организации).

От тези промени даже организации като ПРОФОН не са доволни!

Марияна Лазарова, шеф на ПРОФОН: Държавата иска контрол над авторските права. Създават изкуствен монопол в закона, без да се допитат до нас.
slacker
 
Мнения: 62
Регистрация: 15 октомври 2009, 03:24

Мнениеот Шаркан » 09 юли 2010, 14:27

slacker,
благодаря.
Аватар
Шаркан
 
Мнения: 206
Регистрация: 05 юли 2010, 10:43
Местонахождение: Свогенско

Ще взема да стана един творец - разпределител мамка му....

Мнениеот Пиратеску » 09 юли 2010, 16:03

Може и да сте прецакани творците, особено ако чакате на някой друг да "се погрижи" за вашият интерес или да избирате само от това, което ви се предлага като разпределители на средствата.

Това по-долу е в случай, че законопроектът стане закон, който ще важи и за доволните и за недоволните.

Може да се хванете една група творци (колкото повече, толкова повече), да се разберете, да не се прецаквате един друг, да си регистрирате едно такова приходо разпределително дружество и да претендирате за това, което ви се полага.
Само трябва да се разберете за едни прозрачни критерии, по които ще се разпределят средствата между вас и да приемете читава политика, как да си поделяте баницата с другите дружества и как да изисквате от държавата налагането на справедливи критерии за разпределение, породени от консенсус на творците (може и след консултации с юристи и други експерти), а не някакви измислени от бюрократи, които са творци единствено на своята кариера или пък са лоби/приятелски кръгово ориентирани. Освен това с една собствена организация, ще знаете от първа ръка какви са РЕАЛНИТЕ административни разходи, които ще се претендират от другите такива организации. Това го пиша не защото законът е добър, а защото вероятно ще се наложи да се съобразявате с него. Описаното е просто едно от възможните решения. Недоволството съчетано с бездействие не би било.

Нищо не пречи преди това, докато е законопроект това творение, да се сберете и да опитате, да изискате промени, за които има консенсус между творците, че ще са по-удачни (току виж сте успели тук-таме). Познайте ако само мрънкате, дали ще е по-добре за вас.

Иначе остава възможността "и сам войнът е войн" и всеки да се спасява, както намери за добре, което значи, че досегашните практики, от които сте недоволни, ще продължат да функционират още неопределено дълго (много) време, докато си недоволствате.
Който е по-продаван и не разчита основно на тези приходи, ще бъде най-добре. Дано има повече такива творци. Но така или иначе тези средства ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ (в близките доста месеци и години) и кой ако не общността на творците (най-добре след консулт с опитен юрист и счетоводител), може да реши най-добре как ?

Успех !

п.п.
Това че шефове на профон или други подобни твърдят публично, че не са доволни от такива промени, не значи, че това е така. Или може би са спали досега и не са участвали ? За нещо, което на практика е основата на техния бизнес ? :) Плиййз!

п.п.п
Слакър, онова ченге от книгата може да е направило така, но случаят тук съвсем не е такъв, тук случаят е по скоро "Капан за наивници".
От създаването им до момента, действията им само подкрепят "началниците" им, докато иначе се обяснява как всъщност било точно обратното.
Пиратеску
 

Мнениеот Шаркан » 09 юли 2010, 17:10

Пиратеску,
подхващал съм инициативата: http://sharkannht.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

но проектът ФПФ изобщо не предвижда официална регистрация и други форми на играене по свирката на законодателите и останалите от бандата. ЛИЧНО АЗ имам проблем с това.

а законът ме интересува само дотолкова колкото да знам какви претенции биха предявявали, не да се съобразявам с него.
да претендирате за това, което ви се полага.
смятам, че ми се полага единствено онова, което читателите ще дадат директно на мен за мое конкретно произведение. Не каквото ми отпуснат бюрократи от една сума, събрана практически насилствено.
Нима не е ясно, че това е технология на подкупване на писателите? Да се чувстват на държавна заплата и съответно да си опичат акъла какво пишат?
Най-вероятно е наистина да остана сам при това положение, защото казвам на подобни дивотии "Но пасаран!"
Аватар
Шаркан
 
Мнения: 206
Регистрация: 05 юли 2010, 10:43
Местонахождение: Свогенско

Зелено

Мнениеот Пиратеску » 10 юли 2010, 02:55

Шаркан, ФПФ за което припомняш, без регистрации и формалности, е нещо съвсем различно. То може да върши работа за да се намерите сродните души, но след това ще трябва още нещо. Аз съм писал за една възможност, самоиздата/коопиздата е друга такава, въобще комбинации много. Като се прибави факта, че законът обхваща и други видове творчество, освен свързаните със словото, става доста шарено. Та в тази връзка, ако/когато закона бъде приет, с регистрацията творците няма "играят по свирката" на някого, ами доколкото е възможно ще си пазят част от интересите. Нищо не пречи, през това време да се противопоставят както намерят за добре, на това което не им харесва в този закон.

За подкупването. Какво ти подкупване ? Ти ще взимаш от пари, които така или иначе са събрани и ще бъдат разпределени. Като искаш да протестираш и не ги щеш, дай ги на някой, който ТИ мислиш, че има повече нужда от тях. Купи голям букет магарешки бодили и го прати на законотворците. Купи с парите рекламно време/място, в което разкриваш подлият план за контрол над творците. Сигурен съм, че можеш да измислиш и нещо още по-подходящо. Иначе може да отидат точно в когото не искаш. Бойкотът в случая ще постигне обратен ефект. Няма смисъл да бойкотираш, след като има далеч по-ефикасни методи, да изразиш несъгласието си със този "подкуп" или каквото си несъгласен там.

п.п. Шаркан, Пиратеску=Иванов(оня същия), за да няма объркване. Просто тоя ник ме осени, като разглеждах този форум :)
Пиратеску
 

Мнениеот Шаркан » 10 юли 2010, 21:57

проблемът е именно, че "ще бъдат разпределени" - от кого?

и на "по-ефективните методи" ще им дойде времето ... :wink:
Аватар
Шаркан
 
Мнения: 206
Регистрация: 05 юли 2010, 10:43
Местонахождение: Свогенско

Мнениеот Пиратеску » 11 юли 2010, 03:49

Не пречи да се ритат пищяли и да се настъпват мазоли, докато им дойде времето на по-ефективните методи обаче. Иначе ще се разпределят само от когото не трябва и както не трябва. Няма нужда да е така.

Финтовете покрай закона продължават :)
http://webcafe.bg/id_1669294476

Очаквайте още в близките дни, докато не стане каквото писах по-горе.
Пиратеску
 


Обратно към Авторско право, копирайт и други неща

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи форума: Николко регистрирани потребители и един гост

cron